Zend认证的PHP工程师需要掌握什么?

日期:2006-06-18  作者:喜腾小二  来源:PHPChina


Zend认证的PHP工程师需要掌握的内容:
一、        PHP的基础知识
二、        面向对象的PHP
三、        PHP和Web的关系
四、        PHP数组
五、        字符串和常规表达式
六、        文件处理
七、        日期和时间处理
八、        Email处理
九、        PHP和数据库
十、        PHP操作流程和网络编程
十一、    PHP安全性能
十二、    PHP调试和性能优化
十三、    综合分析
补充:Zend的PHP认证以PHP4为基础,涉及到面向对象的PHP编程。所有的内容涉及的范围都联系到PHP的细节。有利于全面掌握、使用PHP。同时在数据库方面,暂时没有针对某个数据库的培训,在关于PHP和数据库部分所以提到的是基础的理论知识。这些基础的理论知识是一个成功的PHPer所必须具备的。

<<<返回技术中心

技术文章

站内新闻

我要啦免费统计