PHP Code_Map Class

日期:2006-09-14  作者:喜腾小二  来源:PHPChina


 

这个类可以用来查看类的结构,函数的结构,以及包含多少变量等信息。

使用这个类需要二步:

1.) include_once "code_map.php";

2.) $map->vars=get_defined_vars();
    $map->map($option);

$option的值为0,1,2,3,4,5

#0-draw classes herarhy
#1-draw classes+methods
#2-draw classes+methods+properties
#3-draw classes+properties
#4-draw classes+functions+included_files
#5-draw classes+constants+variables

 

/upimg/soft/phpclass/3_060913163716.rar

 

 

<<<返回技术中心

技术文章

站内新闻

我要啦免费统计